Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HARMONICA WEBSHOP

Ondernemingsgegevens 

New Tunes BV
BE 0756.477.363
Roodenbekehoek 1
2660 Antwerpen
Phone: 0472/416.213
info@harmonicawebshop.com

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Harmonica Webshop, een éénmanszaak met maatschappelijke zetel te 2660 Antwerpen, Roodenbekehoek 1, BTW BE 0756.477.363 , (Harmonica Webshop) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. 
 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Harmonica Webshop moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Harmonica Webshop aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.  
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Bij aankopen vanaf 100 EURO inclusief BTW zijn de verzendingskosten gratis.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Harmonica Webshop niet. Harmonica Webshop is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Harmonica Webshop is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. 
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Harmonica Webshop. Harmonica Webshop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Indien gekozen wordt voor levering door de Verkoper op een door de Koper gekozen adres of afhaalpunt:  

Producten worden geleverd binnen Europa. Harmonica Webshop doet beroep op Bpost, DHL en DPD voor de levering van bestellingen.

De levering van producten zal zo spoedig mogelijk geschieden en in principe uiterlijk op het verwachte tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald is dit binnen de dertig (30) dagen na ontvangst en aanvaarding van de bestelling. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Bestellingen worden in principe verzonden binnen de 7 dagen. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

Indien gekozen wordt voor afhaling op de maatschappelijke zetel van de Verkoper:

Het tijdstip waarop de producten kunnen worden afgehaald zal verduidelijkt worden in de individuele orderbevestiging.
Het product blijft gedurende dertig (30) dagen beschikbaar voor afhaling. Indien het product niet wordt afgehaald na dertig (30) dagen zal de overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn en de betaalde koopprijs zal ingehouden worden door de Verkoper bij wijze van forfaitaire schadevergoeding voor de verbreking van de overeenkomst.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een product of andere tekortkoming bij levering of afhaling moet door de Koper onverwijld worden gemeld aan de Verkoper.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Koper vanaf het moment dat hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de producten fysiek in bezit heeft gekregen.
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen
• via bankkaart
• via overschrijving op rekeningnummer 
• Paypal
• Betaling bij afhaling
Harmonica Webshop is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Na ontvangst van betaling zal Harmonica Webshop de bestelling zo snel mogelijk verzenden. De leveringskosten zijn afhankelijk van de gekozen leveringsmethode die wordt geslecteerd.  
Alle prijzen worden duidelijk en expliciet vermeld bij de bestelling.
Bestellingen vanaf 100 euro worden gratis geleverd.
Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in Europa
Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Harmonica Webshop.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Harmonica Webshop was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Harmonica Webshop.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Harmonica Webshop te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Harmonica Webshop. 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag:
 - "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.";
 - "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.";
 - "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste    
     onderdeel fysiek in bezit krijgt.";
 - "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.".

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Harmonica Webshop, met maatschappelijke zetel te België, 3500 Hasselt, beukenstraat 26, via een ondubbelzinnige verklaring per post of e-mail)op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Harmonica Webshop heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Harmonica Webshop, te België, 2660 Antwerpen, Roodenbekehoek 1. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Harmonica Webshop zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Harmonica Webshop alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Harmonica Webshop op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Harmonica Webshop wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Harmonica Webshop geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.
Harmonica Webshop betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
• de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Harmonica Webshop geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
• de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
• de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
• de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
• de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
• overeenkomsten waarbij de Klant Harmonica Webshop specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
• overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
• de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.  
Standaard is er een garantie van 1 jaar voor alle producten.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Harmonica Webshop en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Harmonica Webshop.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Harmonica Webshop zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst  

De klantendienst van Harmonica Webshop is bereikbaar op het telefoonnummer +32 472 416 213, via e-mail op info@harmonicawebshop.com of per post op het volgende adres Roodenbekehoek 1, 2660 Antwerpen, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 
 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Harmonica Webshop beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.  
Onverminderd het voorgaande behoudt Harmonica Webshop zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Harmonica Webshop respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. 
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Harmonica Webshop heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
 
Harmonica Webshop houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@harmonicawebshop.com.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.  
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.  
Het nalaten op gelijk welk moment door Harmonica Webshop om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Harmonica Webshop. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.  

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.  

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.  
De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Afdrukken